4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-2485-C01 "Технологична модернизация в предприятието", РАИС ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка и внедряване на специализирана машина за обработка на скоростни кутии в изпълнение на проект по Договор № BG-RRP-3.004-2485-C01", при следните условия:

Минимални технически и/или функционални характеристики
1.Размери на работната маса-мин.630х630mm
2.Максимално натоварване-мин.1200 kg
3.Скрепителни отвори-мин.М16хР2.0
4.Максимален ход по оси Х, Y, Z-мин.1000/850/900 mm
5.Брой палети-мин.2
6.Разстояние от челото на шпиндела до центъра на масата -мин. 280-макс.1515mm
7.Oбороти на шпиндела – максимална висока предавка-мин.10000rрm
8.Скорост на рязане по оси Х, Y, Z-мин.1~10 000 mm/min
9.Минимална единица за настройка-мин.0,001
10.Инструментален магазин-60 инструмента
11.Максимална дължина на инструмента-мин.450mm
12.Главен двигател-мин.20/30kW
13.Мотор на хидравличната система-мин.3.7 kW
14.Резервоар за охлаждаща течност-мин.550l
15.Наличие на стружков транспортьор
16.Наличие на ЦПУ
17.Наличие на пълна защита на работната зона
18.Наличие на автоматично затягане/отпускане на инструмента
19.Наличие на помпа за смазване с автоматичен цикъл на импулсно включване

Допълнителни характеристики подлежащи на оценка
1. Допълнителни технически спецификации на оборудването, осигуряващи по голямо качество и производителност:
- Бърз ход на работа – мин. 20m/min;
- Възможност за индексиране на масата – индексация с 1 градус;
- Време за индексиране на 90◦ и 180◦ – 3 сек./5 sec.;
- Размер на инструмента при 2 съседни празни гнезда – ϕ 250 mm.

2. Организация на доставката (описана в техническата оферта)
- Към офертата е предложен линеен график за изпълнение на доставката (на примера на ГАНТТ диаграма, графика таблица или еквивалент).
- Към офертата е предложена таблица/матрица за разпределяне на ролите и отговорностите при реализиране на доставката (на примера на RACI табллица/матрица или еквивалент).

3. Управление на риска и опазване на околната среда (описано в техническата оферта)
- Към офертата е предложен регистър на риска, свързан с изпълнението на доставката, като са анализирани и предложени мерки за избягване на риска за най-малко следните рискове: Риск 1 - Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя; Риск 2 - Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя и пропуски при осигуряване на пълна завършеност и интегрираност на доставеното оборудване; Риск 3 - Забавяне при изпълнение на доставката, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка; Риск 4 - Липса на информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите. В регистъра е оценено въздействието и са предложени мерки за управление на описаните рискове.
- Изпълнителят е предвидил и описал в офертата мерки за опазване на околната среда по време на реализиране на доставката, включително са предвидени минимум от следните мерки: Мярка 1. Прибиране и съхранение, или изхвърляне на остатъчните опаковки, неизползвани материали и консумативи или остатъци на определените за това места; Мярка 2. Осигуряване на съоръжения за събиране на отпаден материал по време на доставката, монтажа и инсталацията на оборудването, при необходимост; Марка 3. Осигуряване на безопасна и здравословна среда (включително намаляване на вредни въздействия от шум, прах, или други причинители на дискомфорт и вреден труд) за операторите, извършващи монтажа и инсталация на оборудването.

Документация:

Решение за откриване на процедура
Публична покана
Изисквания към офертите
Техническа спецификация
Договор за доставка
Общи условия за договорите за финансиране по програмата
Методика за оценка на офертите
Оферта (бланкова)
Образец на декларация на кандидата